ปัญหาหลายอย่างในโครงสร้างและการบำรุงรักษาเครื่องบดแบบสี่ฟัน