ความพร้อมใช้งานของเครื่องบดย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงาน